Zero Install

the antidote to app-stores

Installation : Windows